PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS

Beiratkozott hallgatók:

Szakképzési központ:

(06)-1-203-03-04/1150 mellék

META Szakközépiskola:

(06)-1-203-03-04/1190 mellék

Számalk Székház

1119 Budapest, Mérnök utca 39.

Email: tanfolyam@szamalk.hu

Új ügyfelek: (06)-1-88-33-644

(06)-1-88-33-645

Mobil: (06)-30-565-10-39

Ingyenes angol- és informatkai képzések: ingyenestanfolyam.com
Az elhelyezkedésben
segít parterünk:

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS

2011-11-06

Miként változnak a kötelező pedagógus továbbképzés szabályai 2012 -től?

Az új köznevelési törvény tervezete szerint is marad a pedagógus továbbképzés.
A korábbi évek gyakorlata szerint a pedagógusoknak a jövőben is 7 évente összesen 120 órányi továbbképzésen kell részt venniük.

A pedagógus továbbképzés finanszírozása:
A továbbképzések árának 80%-át az állam finanszírozza, míg a tandíj fennmaradó 20%-át átvállalhatja a fenntartó vagy az iskola.

Nem kell annak a pedagógusnak továbbképzési kötelezettségét teljesítenie, aki betöltötte 55. életévét. Azt a pedagógust, aki a hétévente kötelező 120 órás pedagógus továbbképzést nem teljesíti, állásából elküldheti a munkaadója.
 

A legnépszerűbb akkreditált pedagógus továbbképzések listája:
A korszerű tanulás- és oktatásszervezés eljárások alkalmazásáról pedagógusoknak
Az integrációs pedagógiai rendszer a mindennapi gyakorlatban
Tanulói differenciálás heterogén csoportban
Kooperatív módszertanra épülő együttműködés
Az interaktív táblák használata, felépítése és alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban
Pedagógusok felkészítése az 5-6. évfolyamon zajló nem szakrendszerű oktatásra 120 órás képzés
A mozgásterápiát alkalmazó pedagógus
A kompetencia alapú, problémaorientált történelemoktatás elmélete és gyakorlata
Az együttnevelés elmélete és gyakorlata. Módszertani - elméleti - gyakorlati kalauz a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat befogadó (többségi) intézmények pedagógusai számára.
A pedagógus professzionális kommunikációja
A korszerű tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazásáról közoktatási intézmény vezetőinek
Hatékony tanuló-megismerési technikák
Projektpedagógia, epochális oktatás
A tanulás tanítása, tanulása
A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben
Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában
Hatékony tanulásszervezés (differenciált individuális tanulás, tevékenységköz-pontú tanulásszervezés, projektmódszer, kooperatív tanulás)
Drámapedagógia az iskolában
Kompetencia alapú oktatás segítése interaktív táblával és multimédiás tanananyagkészít?vel
Másság és teljesítmény. Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban
A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása - óvodai programcsomag
Kooperatív tanulás? Az együttműködésen alapuló tanítási eljárások
Pedagógusok felkészítése az óvoda-iskola közötti átmenet megsegítésére
Konfliktuskezelés képességfejlesztő tréning pedagógusoknak
Az interaktív tábla használata: interaktív módszerek a pedagógusok és a tanulók kompetenciafejlesztésében
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazása
Pedagógusok felkészítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására, az együttnevelésre
Interaktív tábla az oktatásban
A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pedagógiai segítése
Integrációra érzékenyítő (IPR Light) továbbképzési program (általános iskolai pedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására)
Interaktív eszközök a tanórán
Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és a környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására
Hatékony együttnevelés az iskolában (Az integrációs felkészítéshez - illetve képességkibontakoztató fejlsztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása)
Tanórai differenciálás a gyakorlatban, az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele
A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában - alap szintű modul
Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése
Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben
A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés - a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése
Tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával
Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban
A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása a tanítás tanulás folyamatában (Az adaptív pedagógiát megvalósító komplex tanulásszervezés a hatékony készség ? kompetenciafejlesztés, az egyenlő esélyek, a mindenki számára optimáli
Tanórai differenciálás (módszertani továbbképzés)
A differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei
Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban
Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben
A szakmai vizsgáztatással összefüggő vizsgaszervezési feladatok
Digitális tananyagok fejlesztése, felhasználása és értékelése
Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, - tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására)
A hatékony tanulás mestersége
Hatékony tanuló megismerési technikák
Projektmódszer, projekt-alapú oktatás
Középiskolai IPR továbbképzési program (középfokú intézmények és pedagógusaik felkészítése a középfokú intézményekben történő hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására)
Az Integrációs Program bevezetése és gyakorlati alkalmazása az óvodában
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (projektoktatás, tantárgytömbösített oktatás, műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül) a tanítási órákon
Tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával
A moduláris, kompetencia alapú képzéshez szükséges helyi tananyagfejlesztés és az ehhez szükséges tanári kompetenciák fejlesztése a szakképző évfolyamokon tanító pedagógusok számára
Felkészülés a digitális középiskola az interneten szervezett iskolai tutori feladataira
A kompetencia alapú, moduláris szerkezetű szakképzés gyakorlati megvalósítása a szakképző iskolákban
A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés - a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése
A matematikai-logikai, probléma-megoldási kompetenciák fejlesztése korszerű módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel
"A tapasztalatok útján" Gyermekvédelmi változások a gyakorlatban
Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban
A digitális tananyagok fejlesztése, felhasználása és értékelése
Az országos kompetenciamérések eredményeinek értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének lehetőségei és korlátai
Hatékony tanuló - megismerési technikák
Óvodai IPR továbbképzési program (óvoda-pedagógusok,- tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására)
A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata az általános és középiskolai pedagógiai munkában
Az intézményvezetés feladatai az új oktatásszervezési feladatok intézményi tervezésében, az új tanulásszervezési eljárások (projektoktatás, tantárgytömbösített oktatás, műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül) bevezetésében
A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják
Óvoda iskola átmenet támogatása
Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a közoktatási intézményekben
Hatékony együttnevelés az iskolában (Az integrációs felkészítéshez - illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása)
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/tanulók együttnevelésének gyakorlati feladatai
A tanulási menedzsment rendszer (LMS)
Interaktív tábla az oktatásban
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésének gyakorlati feladatai
Az országos kompetenciamérések eredményeinek értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének lehetőségei és korlátai
Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése

 

Miért válasszon minket?

Mert
 • Közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezünk
 • Közép-Európa egyik legnagyobb magán-oktatási intézménye vagyunk
 • Országos képzési hálózattal rendelkezünk
 • Számtalan szakmai kitüntetéssel ismerték el munkánkat
 • A munkáltatók keresik a nálunk végzett szakembereket
 • Évente közel 20 000 ember választ minket
 • Igényesen válogatott tanári kar
 • Rendkívül kedvező árakat kínálunk
 • Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
 • Többféle képzési időpont közül választhat
 • ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk
 • Rendelkezünk felnőttképzési akkreditációval
 • Szakképzési hozzájárulás terhére képezheti munkavállalóit
 • Tudjuk, hogy iskolánk jövője hallgatóink elégedettségén múlik.

Legfrissebb hírek

További hírek

Webmester tanfolyam

A leírás része a népszerű OKJ-s képzéseket bemutató sorozatunknak. Webmester képzés iskolánkban nincs!

Tovább

Vendéglős tanfolyam

A leírás része a népszerű OKJ-s képzéseket bemutató sorozatunknak. Vendéglős képzés iskolánkban nincs!

Tovább